Vedtægter

Vedtægter for Tårnby Skøjteklub af 1985 - revideret den 16 september 2019. Forkortelser og definitioner:

 

TSK= Tårnby Skøjteklub 

K= Konkurrence

M=Mesterskab

 

NAVN §1 

Klubbens navn er "Tårnby Skøjteklub" og dens hjemsted er Røllikevej 1, 2770 Tårnby Klubben er tilsluttet Dansk Skøjte Union under Danmarks Idræts Forbund.

 

FORMÅL §2

Det er klubbens formål at drive skøjtesport på såvel begynder, motion som eliteplan. Klubben vil opnå disse formål bl.a. gennem fællestræning, konkurrencer, klubaftener m.v. Klubben har i forbindelse med træning og konkurrence en "TUT" hvis formål er at overskud udelukkende går til klubbens løbere som støtte til diverse arrangementer - juleshow, afslutningsshow samt støtte til konkurrence gebyr, så længe TSK har økonomi til det.

 

INDMELDELSE §3

Alle kan optages som aktivt eller passivt medlem. Passive medlemmer skal dog have en tilknytning til klubben. Kontraktansatte trænere kan ikke optages som medlemmer. Der kræves samtykke fra forældre/ værge for børn og unge under 18 år. Alle, der optages som medlem oprettes i et medlemssystem, som varetager automatisk kontingentbetaling. Klubbens vedtægter findes på hjemmesiden.

 

KONTINGENT §4

Klubbens kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Kontingent for TSK skøjteskoleløbere opkræves forud med følgende forfaldsdage ved opstart den 1. september, den 1. november, den 1.januar og den 1. marts. Der betales for 3x2 mdr. i løbet af sæsonen og 1x1,5 mdr. ved sæsonafslutning. For K- & M-løbere opkræves ved sæsonstart for 2,5 måned. Leje af klubbens skøjter eller klinger betales ved sæsonstart eller idet et nyt medlem ønsker optagelse. Skøjte/ klingeleje udgør pt. 250,-.

 

KONTINGENT RESTANCE §5

Restance udover 1 måned fratages retten til at løbe i TSK's istid og kan først generhverves, når hele restancen og gebyr (100,-kr.) er indfriet.

 

UDMELDELSE/UDELUKKELSE §6

Alle udmeldelser skal ske skriftligt til klubbens mailadresse på ”[email protected]”. Ved udmeldelse af klubben gives det indbetalte kontingent frem til næste opkrævning IKKE retur Bestyrelsen kan til enhver tid udelukke et medlem der modarbejder klubben, dog kræves det, at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for udelukkelsen. Et medlem kan ved indtagelse af spiritus eller narkotiske stoffer i forbindelse med træning eller konkurrencer udelukkes i kortere eller længere tid. Dette bestemmes af bestyrelsen.

 

GENERALFORSAMLING §7

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved opslag på hjemmeside samt opslag i klubben. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dette gælder også personer til opstilling. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i klublokalet eller sociale medier. 

 

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal jf. dog §14 og §15. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemning og valg foregå skriftligt på begæring fra de stemmeberettigede medlemmer Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol, der underskrives af dirigenten. Alle fremmødte aktive og passive medlemmer, der har været medlem af klubben i de seneste 3 mdr. før generalforsamlingen og som er over 18 år, har stemmeret. Al kontingentrestance ud over en måned medfører fortabelse af stemmeret.

 

DAGSORDEN §8 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Kontingentfastsættelse 5. Indkomne forslag 6. Valg ifølge vedtægterne 7. Eventuelt


EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING §9 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, hvis 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræver det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter bestyrelsen har modtaget henvendelsen med oplysning om det emne der ønskes behandlet.

 

BESTYRELSE §10

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen består af optil 10 medlemmer. Formand, kasserer og 8 bestyrelsesmedlemmer der alle vælges for 2 år på den ordinære generalforsamling. Formand og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år. Kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer på ulige år.

 

DAGLIG LEDELSE§ 11

Bestyrelsen konstituerer sig selv angående næstformand og sekretær. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når den fungerende formand samt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende. Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

 

REGNSKAB §12

Klubbens regnskab er kalenderåret og kassereren fører regnskabet. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 2.000,-kr. Overskydende midler skal indsættes på klubbens bankkonto. Regnskab og budget forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning. Regnskab og budget skal være tilgængelig for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

REVISION §13

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Der kan til enhver tid foretages uanmeldt revision ligesom bestyrelsen kan forlange at se regnskabet.

 

VEDTÆGTS ÆNDRING §14

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 

OPLØSNING §15

Klubben kan kun opløses hvis ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor og der må højst gå 8 dage mellem disse 2 generalforsamlinger. Evt. overskud efter opløsning af klubben skal tilfalde almennyttige formål.